luni, 23 ianuarie 2012

teste ale vietiiNEPLACERILE : cînd ele apar în viata mea,cum mà raportez eu la ele ? Ràspunsul pe noi îl dàm în fata neplàcerilor vietii, ne arata nouà însine, cît de dezvoltatà este aceastà roadà a îndelungei ràbdari în viata noastrà. Nu este nici un mister, noi toti dorim o rezolvare rapidà a situatiilor vieti,un ràspuns rapid la cererea noastrà, cît mai putin efort pe scurt sîntem influentati de mentalitatea de « instantaneu » a lumii de astàzi. Biblia ne spune cà roada ajunge la coacere la sezonul ei si pînà atunci este nevoie de lucru si asteptare. Sîntem noi în aceastà logicà Biblicà ?….fiecare trebuie sà se încerce.

2. SUPARARILE : sau acele lucruri màrunte care ne « otràveste »viata de zi cu zi. Cum le facem fatà ?

Ele vor veni negresit în viata fiecàrui,unele le putem controla dar cele mai multe nu le putem. Aici este nevoie sà învàtàm sà le facem fatà. Aici roada ràbdarii începe sà lucreze dacà o làsàm sà se manifeste.

Neràbdarea ne poate duce la neasculta re si mînie( Numeri 20 :10-11)Este un imperativ sà làsàm ca manifestarea ràbdarii sà fie evidentà în viata noastrà. Orice suparare care vine în viata noastrà este deasemeni o ocazie suplimentarà de a întàrii aceastà roadà a Duhului în viata noastrà si evident a atinge noi culmi de crestere spiritualà pentru Gloria lui Dumnezeu.

3. ASTEPTAREA : sau sentimentul cà nu se petrece nimic,cà nu mai avem control a situatiei. Foarte multi oameni pentru faptul cà sînt înfluentati de gîndirea lumi, a astepta, constituie o mare problemà. Biblia ne aratà cà pentru a « vedea » lucrarea si promisiunile lui Dumnezeu,trebuie sà asteptàm cu ràbdare sau îndelungà ràbdare ceea ce Dumnezeu a promis cà face( Habacuc 2 :2-3) Dumnezeu nu se gràbeste niciodatà si ne invità sà luàm exemplul Lui. Graba ne dà semntimentul cà « putem face multe lucruri » si deci iluzia faptului cà sîntem stàpîni pe situatie. Realitatea este cà în cele mai multe situatii de viata, noi nu putem face nimic, nu controlàm nimic, deci este inteligent sà ascultàm de recomandarea Cuvîntului lui Dumnezeu care, dacà-l ascultàm,este capabil sà ne acorde ajutorul care « nu lipseste niciodatà în nevoi »(Ps. 46 :1) Biblia ne învatà sà asteptàm ajutorul Domnului în tàcere si încrezàtor cà Domnul stie ce face, chiar si cînd « întîrzie » ( Plingerile lui Ieremia 3 :26)

Toate aceste : NEPLACERILE, SUPARARILE, ASTEPTAREA constituie teste ale vietii de fiecare zi si ne pot oferi o viziune corectà dupà care noi, ne putem evalua în lumina Scripturilor, viata care o tràim, cît de mult ne-a influentat învàtàtura Bibliei, cît de realà este tràirea noastrà asa cum este descrisà în Biblie , partile slabe care trebuiesc întàrite,pàrtile unde am progresat si trebuie sà continuàm. Este partea noastrà care nu o va face nimeni ,decît noi si Dumnezeu ne asigurà de toatà asistenta necesarà pentru ca sà reusim