marți, 1 decembrie 2009

...al Domnului este pămîntul şi tot ce cuprinde el."

Mulţi dintre oameni se întreabă care este cel mai mare miracol de pe acest Pământ. Fiecare îşi are miracolul său dar totuşi eu consider că acest miracol este Învierea Domnul Isus Hristos! Mai jos vreau să citez câteva pasaje din Scriptură care ne dovodesc acest lucru.

1. Isus a acceptat planu lui Dumnezeu cu privire la omenire.

Dumnezeu a trimis pe Isus în lume ca să-L facă cunoscut şi ca fiecare om să fie salvat din păcat prin credinţa în Fiul Său Isus Hristos..

Isus a fost conştient că vine în lume ca să mântuiască lumea şi nu să o judece. El a acceptat acest plan din dragoste pentru noi.

“Dumnezeu, în adevăr, n’a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El. Ioan 3:17″ Isus înainte de moarte, S-a rugat pentru tot ce avea să se întâmple şi chiar pentru moartea Sa. “Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pămînt, şi S’a rugat, zicînd: ,,Tată, dacă este cu putinţă, depărtează dela Mine paharul acesta! Totuş nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.“ Matei 26:39 S’a depărtat a doua oară, şi S’a rugat, zicînd: ,,Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să -l beau, facă-se voia Ta!“ Matei 26:42 Chiar şi lui Isus i-a venit greu să accepte acest pas, dar a făcut nu cum a vrut El ci a făcut voia Tatălui de a muri pentru păcatul tău şi al meu, să moară din dragoste pentru fiecare om.

2. Isus nu a răspuns batjocurilor.

Isus a fost cunoscut ca un om blând în tot ce făcea. Noi deobicei suntem tentaţi să răspundem aşa cum ni se răspunde nouă, însă nu Isus. … Iuda, deci a luat ceata ostaşilor şi pe ostaşi şi pe aprozii trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de Farisei, şi a venit acolo cu felinare, cu făclii, şi cu arme. Isus, care ştia tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei , şi le-a zis: “Pe cine căutăţi?” Ei i-au răspuns: “Pe Isus din Nazaret!” Isus le-a zis:”Eu sunt!” Iuda, vânzătorul, era şi el cu ei. Când le-a zis Isus :”Eu sunt”, ei s-au dat înapoi, şi au căzut cu faţa la pământ. El i-a întrebat din nou:”Pe cine căutaţi?” “Pe Isus din Nazaret!”, I-au zis ei. Isus a răspuns:”V-am spun că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe MIne, lăsaţi pe aceştia să se ducă. Ioan 18:3-8″ Toţi aceşti au venit cu arme şi cu răutate, însă Isus a venit le ei şi le-a spus cine este :”Eu sunt” ceea ce înseamnă Cel ce are viată în El însuşi. Isus a fost învinuit de mulţi Iudei şi oameni fruntaşi pe nedrept, pentru că a făcut cunoscut pe Dumenzeu El a fost învinuit şi batjocorit. “Pilat a strîns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod, şi le-a zis:”Mi-aţi adus înainte pe omul acesta ca pe unul care aţîţă norodul la răscoală. Şi iată că, după ce l-am cercetat cu deamănuntul, înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat în niciunul din lucrurile de care-l pîrîţi. Nici Irod nu i-a găsit nici o vină, căci ni l-a trimis înapoi; şi iata că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul.” La fiecre praznic al Paştelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemniţat. Ei au strigat cu toţii într-un glas:”La moarte cu omul acesta, şi slobozeşte-ne pe Baraba!” … Pilat le-a vorbit din nou, cu gând că o să dea drumul lui Isus. dar ei au strigat:”Răstigneşte-L, Răstigenşte-L!” Luca 23:13-21” Oamenii au cerut în locul lui Isus pe un tîlhar. Au strigat cu toţii să-L răstignească. În acea mulţime am fost şi tu şi eu. Noi din pricina păcatului am răstignit pe Isus. “Norodul stătea acolo şi pivea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus, şi ziceau:”Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” Ostaşii deasemenea îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet, şi-I ziceau:”Dacă eşti Tu împăratul Iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!” Unul din tîlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi zicea:”Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mântuieşte-ne şi pe noi!” Dar celălalt l-a înfruntat, şi i-a zis:”Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplată pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n-a făcut nici un rău.” Şi i-a zis lui Isus:”Doamne, adu-Ţi aminte de mine, cînd vei veni în Împărăţia Ta!” Isus a răspuns:”Adevărat, adevărat îţi spun că vei fi cu Mine în rai.” Luca 23:35-43″ Chiar atunci când Isus era batjocorit, şi chiar avînd o mare putere prin care făcea praf pe cine vroia, nu a uitat de planul lui pentru salvarea omului. Fiind pe cruce El a oferit mîntuire tîlharului care a recunoscut relele pe care le-a făcut. Isus este Acela care îţi oferă iertare de păcate dacă le mărturiseşti şi crezi cu adevărat că El este Mântuitorul lumii.

3. Moartea lui Isus a cutremurat pe oameni.

Fariseii şi toţi fruntaşii care doreau moartea lui Isus au primit-o, fără să-şi dea seama că aceasta intra în planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, chiar şi mântuirea lor. “De la ceasul al şaselea pînă la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a stigat cu glas tare :”Eli, Eli, Lama Sabactani?” adică: ” Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,pentru ce M-ai părăsit?”… Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat duhul. Matei 27:45-50″ A fost întuneric trei ore ceea ce ne arată că Dumnezeu a arătat un semn. A doua mirare pentru toţi a fost perdeaua dinnăuntrul Templului. “ŞI îndată perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus pînă jos, pămîntul s-a cutremurat, stîncile s-au despicat… Matei 27:51-52″ Perdeau din Templu era foarte groasă şi nu se rupea aşa uşor, însă Dumnezeu a vrut să arate prin aceasta că singura cale la El este prin Domnul Isus care a murit pe cruce, şi prin credinţa în El avem intrare slobodă la Tatăl. Te-a cutremurat pe tine moartea Domnului Isus? Jertfa care a făcut-o pentru tine? În timpul acestei sărbători de Paşti ar fi bine să te gîndeşti.

4. Învierea din morţi a fost cu adevărat.

Am auzit pe mulţi susţinînd ca Isus nu a înviat, că aşa ceva nu este posibil. Oare Dumnezeu nu ar putea face aceasta? Să vedem ce spune următorul pasaj:“La sfîrşitul zilei Sabatului, cînd începea să se lumineze înspre ziua dintîi a săpămînii, Maria Magdalina şi celalaltă Mariae au venit să vadă mormîntul. Şi iată s-a făcut un m are cutremur de pămînt; căci un înger al Domnului s-a pogorît din cer, avenit şi a prăvălit piatra dela uşa mormîntului, şi a şezut pe ea. … Străjerii au tremurat de frica lui, şi a zis femeilor:”Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căuţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a inviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.” Matei 28:1-7″ Scriptura spune clar că Isus a înviat de morţi. Crezi tu lucrul acesta? Spui altora despre învierea Lui, aşa cum le poruncise şi îngerul femeilor? Ca să dovedească ce a spus îngerul, Isus Se arată ucenicilor Săi. “Ele au plecat repede de la mormînt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis:”Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropita să-I cuprindă picioarele, şi I S-au închinat. Atunci Isus le-a zis:”Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea. Matei 28:8-10″ Apoi Isus Se arată celor unsprezece:“Cei unsprezece s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Cînd L-au văzut eu, I S-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu eim şi le-a zis:”Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt.” Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că eu sunt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin. Matei 28:16-20″ Textul spune ca unii I s-au închinat Domnului, au crezut în miracolul care s-a întîmplat: învierea Lui; alţii însă s-au îndoit. Tu ce ai făcut? Te-ai închinat Celui ce a murit pentru tine sau ai îndoieli? Porunca lui Isus la sfîrsit a fost sa facem ucenici şi să-i învăţăm tot ce ne-a poruncit. Ai tu ucenici? Înveţi tu pe alţii Cuvânatul lui Isus?