vineri, 28 februarie 2014

cum să mai trăim în păcat?


Lăsăm Biblia să vorbească:
Isus Hristos este un Mântuitor puternic şi evanghelia lui este atît glorioasă cît şi puternică.
Un suflet care este cu adevărat plin de căinţă va primi prin răscumpărare nu numai iertarea păcatelor ci de asemenea el va fi despărţit de orice păcat. Da, un creştin trăieşte fără să păcătuiască.
Este trist, că ceea ce este acceptat în ziua de asităzi ca Evanghelie, nu este Evanghelia corectă. Ea ţine oamenii în păcat şi ei nu cred că pot fi eliberaţi de el pînă la moarte. Aceasta este „o altă Evanghelie” şi „un alt Isus” care nu corespunde cu mîntuirea Biblică. Orice persoană, care învaţă că se poate păcătui şi încă ar putea fi un creştin, nu este de la Dumnezeu. Aceştia, au o formă de evlavie dar tăgăduiesc puterea: Fereşte-te de astfel de oameni!
Prea iubiţilor, verificaţi experienţa voastră, în ceea ce priveşte acest lucru important, în lumina Bibliei. Destinul tău veşnic depinde de ea: „Cine păcătuieşte, este dela diavolul…Fiul lui Dumnezeu S’a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte…
Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului…” 1Ioan 3:8-10
1) Scopul venirii lui Isus a fost să ne răscumpere de orice necurăţire
Matei 1:21 „Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mîntui pe poporul Lui de
păcatele sale.”
Luca 1:68,75 „Binecuvîntat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentrucă a cercetat şi a
răscumpărat pe poporul Său… trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii
noastre. “
Tit 2:14 „El S’a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi
curăţească un norod care să fie al Lui, plin de rîvnă pentru fapte bune.”
1Ioan 3:8 „Fiul lui Dumnezeu S’a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.”
2) Cei care sînt răscumpăraţi nu mai continuă să păcătuiască şi nu mai au nevoie de a se căi
Luca 15:7 „Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decît pentru nouă zeci şi nouă de oameni neprihăniţi cari n’au nevoie de pocăinţă. “
Ioan 5:14 „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întîmple ceva mai rău.”
Romani 6.1-2 “Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?
Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?”