duminică, 10 ianuarie 2010

Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.

Relaţiile plăcute lui Dumnezeu
Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”
Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.
V-am scris în epistola mea să n-aveţi nici o legătură cu curvarii. –
Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume.
Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi.
În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?
Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?
Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.”
În firea pământească oamenii au relaţii tensionate şi duşmănoase, sau egoiste.
Omul mântuit se relaţionează la ceilalţi oameni după Cuvântul lui Dumnezeu cu dragoste şi discernământ.
Credinciosul doreşte mântuirea păcătosului dar nu se asociază cu păcatele lui.
Credinciosul caută părtăşia oamenilor evlavioşi. În lumina Scripturii suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere. Mulţumire:
- pentru lumina Scripturii în problema relaţiilor cu semenii;
- pentru modelul Domnului Isus;- pentru mărturia frumoasă a oamenilor lui Dumnezeu. Cerere:
- ne rugăm pentru pocăinţă în legătură cu relaţiile nebiblice;
- ne rugăm pentru credincioşii care sunt ispitiţi să se căsătorească în lume;
- ne rugăm pentru restabilirea biblică a relaţiilor nepotrivite din familie, biserică şi societate;
- ne rugăm pentru întărirea părtăşiei frăţeşti în biserică.